Sermon Theme: "Tune Our Hearts" (text: Jeremiah 31:7-9)