Sermon Theme: "The Gospel Takes Wing" (text: Revelation 14:6-7)